Eline GOOVAERTS, Notaris te Mechelen

 

Eline GOOVAERTS

Notaris te Mechelen

14

Hoe werkt een BVBA?

De BVBA wordt bestuurd door een zaakvoerder of door meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die ofwel afzonderlijk, ofwel als college, de vennootschap kunnen verbinden. De zaakvoerder kan worden aangesteld voor een bepaalde of een onbepaalde duur door de Algemene Vergadering (A.V.). Hij kan ook in de statuten benoemd worden en geniet dan van een bijzondere bescherming. Zijn mandaat is dan in principe onherroepbaar, wat de continuïteit van de (familiale) onderneming ten goede kan komen. Het is de zaakvoerder die de vennootschap bestuurt en verbindt, behoudens bijzondere volmachten verleend aan een derde. Beperkingen aan zijn bevoegdheid zijn wel mogelijk, maar niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet al zijn deze samen met zijn benoemingsbesluit bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerder moet niet noodzakelijk vennoot zijn.

De Algemene Vergadering (A.V.) verenigt al de vennoten, komt jaarlijks bijeen en beslist in principe met gewone meerderheid van stemmen over de benoeming, het ontslag, de bezoldiging en décharge van de zaakvoerder, keurt de jaarrekening goed, en legt de bestemming van de winst vast. Zij kan overgaan tot wijziging van de statuten, maar dan is er wel een bijzondere meerderheid nodig. Elk aandeel geeft recht op één stem in de A.V.

Van elke algemene vergadering dienen notulen te worden opgemaakt, ook als de BVBA eenhoofdig is.

In principe heeft elke vennoot inzage in de boeken van de vennootschap en kan hij controle uitoefenen. Indien er een commissaris wordt aangesteld, wat trouwens bij 'grote' vennootschappen verplicht is, dient deze een bedrijfrevisor te zijn.